Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024 Αθήνα

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΤΣΙΚΗ

Τὸ Ἵδρυμα Δημήτρη Κιτσίκη, Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ἑδρεύει στὸν Δῆμο Ζωγράφου, Ἀττικῆς. Συνεστήθη ἐπὶ Δημαρχίας Γιάννη Καζάκου τὸ 2008.

Ἱδρύθη πρὸς τιμὴν τοῦ Καθηγητοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, πανεπιστημιακοῦ παγκοσμίας ἐμβελείας, εἰδικοῦ τῆς γεωπολιτικῆς καὶ τῆς Ἰστορίας τῶν διεθνῶν σχέσεων. Τὸ Ἵδρυμα, ποὺ στεγάζει τὴν προσωπική βιβλιοθήκη καὶ τὸ ἀρχεῖο τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, εἶναι ἐρευνητικὸ κέντρο γεωπολιτικῆς.

Ὁ σκοπός τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ προαγωγὴ τῆς ἔρευνας καὶ τῆς παιδείας, τόσο στὴν Ἑλλάδα, ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικὸ. Σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλὶα τοῦ καθηγητοῦ Κιτσίκη, τὸ Ἵδρυμα ἀποσκοπεῖ νὰ δώσῃ ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος νέα πνοὴ στὴν ἑλληνικὴ δημιουργικότητα μὲ σταθερὸ στόχο τὴν παγκοσμιοποίηση τοῦ ἑλληνισμοῦ, καὶ νὰ ἐνθαρρύνῃ, σὲ διεθνές επίπεδο, τὸν διάλογο καὶ τὴν συνεργασία – ἀνεξαρτήτως ἰδεολογικῶν τοποθετήσεων – μεταξὺ τῶν διαφόρων πολιτιστικῶν κοινοτήτων.


ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τριμηνιαῖο περιοδικὸ Γεωπολιτικῆς τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη
English Version  |  Ἑλληνικὴ Ἔκδοση