Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024 Αθήνα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΤΣΙΚΗ

Ἡ Βιβλιοθήκη Δημήτρη Κιτσίκη διαφυλάσσει τὸ κύριο τμῆμα – ποὺ ἀποτελεῖ ὄχι μόνον τὸ πολυτιμότερο περιουσιακὸ στοιχεῖο τοῦ Ἱδρύματος ἀλλὰ καὶ τὸν βασικὸ λόγο ὑπάρξεώς του – τῆς προσωπικῆς βιβλιοθήκης καὶ τοῦ ἀρχείου τοῦ καθηγητοῦ Κιτσίκη.

Ὡς δημόσια βιβλιοθήκη, ἐπισήμως ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2008, οἱ ἀρχικὲς συλλογές της ἐμπλουτίζονται συνεχῶς μὲ νέο ὑλικὸ ἀπὸ δωρεές, συνδρομές (π.χ. σὲ περιοδικὰ) καὶ διάφορες ἄλλες πηγές. Στὸ μέλλον, θὰ εἰσαχθῆ καὶ τὸ ὑπόλοιπο τῆς προσωπικῆς βιβλιοθήκης καὶ τοῦ ἀρχείου τοῦ καθηγητοῦ, ὥστε νὰ δημιουργηθῆ ἡ πιὸ ἐκτενὴς συλλογὴ μὲ ὑλικὸ ποὺ ἀναφέρεται στὸ ἔργο καὶ στὴν ζωὴ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη.

Προσωπικὴ βιβλιοθήκη

Ἡ προσωπικὴ βιβλιοθήκη – ἡ ὀποία ἀποτελεῖται ἀπὸ περισσότερα ἀπὸ 10 000 βιβλία καὶ μία σημαντικὴ συλλογὴ ἐφημερίδων καὶ περιοδικῶν (περίπου 10 000 τεύχη ποὺ ἀντιστοιχοῦν σὲ 285 ἑλληνικοὺς καὶ 455 ξένους τίτλους, ἀλλὰ καὶ πολλὲς τρέχουσες συνδρομὲς) – περιλαμβάνει τίτλους ποὺ ἐκτείνονται σὲ μία εὐρεῖα γκάμα θεμάτων σὲ πολλὲς γλῶσσες, ἀλλὰ κυρίως στὰ ἑλληνικά, γαλλικά, ἀγγλικά, τουρκικά, γερμανικὰ καὶ ῥωσικά. Ἕνα σημαντικὸ μέρος τῶν βιβλίων καὶ τῶν περιοδικῶν περιέχει προσωπικὲς σημειώσεις, χειρόγραφα σχόλια καὶ ὑπομνήματα τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη καὶ εἶναι συνεπῶς ἀξιόλογης ἐρευνητικῆς σημασίας.

Ἡ βιβλιοθήκη καλύπτει τὰ ἐξῆς κύρια θέματα: εὐρωπαϊκὴ ἱστορία, νεώτερη ἑλληνοτουρκικὴ ἱστορία, διεθνεῖς σχέσεις, γεωπολιτικὴ καὶ θρησκεία (κατὰ κύριον λόγο χριστιανική, μουσουλμανικὴ καὶ ἰνδουϊστική). Πολλὰ βιβλία ὅμως σχετίζονται καὶ μὲ ἀλλους τομεῖς (π.χ. κινεζικὴ ἱστορία, φιλοσοφία, λογοτεχνία, τέχνη, ἐπίσημα κρατικὰ καὶ διπλωματικὰ πρακτικά). Ἠ βιβλιοθήκη περιέχει ἐπίσης ἐγκυκλοπαίδειες (ἑλληνικές, γαλλικές, τουρκικὲς καὶ ἀγγλικές) καὶ λεξικὰ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, καθώς καὶ ὅλα τὰ ἔργα του καὶ συλλογικὰ συγγράμματα εἰς τὰ ὁποῖα συμμετεῖχε.

Ἀρχεῖο

Τὰ ἀκόλουθα ἀποτελοῦν τὰ πλέον σημαντικὰ τμήματα τοῦ ἀρχείου:
 1. Σημειώσεις του σχετικὲς μὲ ἔρευνες, διδασκαλία, ταξίδια, συνέδρια, καὶ διάφορα ἄλλα θέματα

 2. Προσωπικὰ ἔγγραφα καὶ ἀλληλογραφία

 3. Ἐκτενεστάτη συλλογὴ ἀποκομμάτων τύπου μὲ σημειώσεις του, ἀπὸ ἑλληνικές, τουρκικές, ἀγγλικὲς καὶ γαλλικὲς ἐφημερίδες, γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὴν Τουρκία καὶ τὴν Κύπρο

 4. Ὀπτικοακουστικὸ ὑλικό
  • Καρούλια ἀπὸ μικροφίλμ ποὺ περιέχουν,
   1. Ἑλληνικὲς ἐφημερίδες τοῦ ΙΘ’ αἰῶνος
   2. Ἀρχεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, στὴν Ἀθήνα καὶ στὶς μεγάλες πρεσβεῖες (Οὐάσιγκτων, Λονδῖνο, Παρίσι) ποὺ καλύπτουν χρονικὴ περίοδο ἀπὸ 1910 μέχρι καὶ τὸ 1960
   3. Προσωπικὰ ἀρχεῖα ἐπιφανῶν Ἑλλήνων τοῦ Κ’ αἰῶνος
   4. Ἀρχεῖα τοῦ Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν τῆς Ἀθήνας

  • Μαγνητοταινίες κινουμένων εἰκόνων (video) καὶ ἠχητικῶν ἐγγράφων (audio) μὲ ἐκπομπὲς καὶ συνεντεύξεις τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη

  • Μικρομαγνητοταινίες ἠχητικῶν ἐγγράφων (audio) ἀπὸ συνομιλίες τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη μὲ ξένους πολιτικοὺς καὶ ἐπιχειρηματίες

 5. Ἠλεκτρονικὸ Ἀρχεῖο: Ψηφιοποιημένα κορυφαῖα κείμενα, πηγὲς καὶ ἔργα τοῦ ἑλληνισμοῦ: Ἀρχαιότητα, Πατρολογία, Βυζάντιο (δωρεὰ Κ. Δουνέτα)

 6. Συλλογὴ μεγάλων ἱστορικῶν χαρτῶν τοίχου

 7. Σημαντικὴ συλλογὴ φωτογραφικῶν ἄλμπουμ, προσωπικὲς παλαιὲς γραφομηχανές, πτυχία καὶ βραβεῖα, μουσικοὶ δίσκοι καὶ κασέτες, ἄλλα προσωπικὰ ἀντικείμεναΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τριμηνιαῖο περιοδικὸ Γεωπολιτικῆς τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη
English Version  |  Ἑλληνικὴ Ἔκδοση