Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024 Αθήνα

Ἐπιστημονικὸ Συμβούλιο - Δραστηριότητες τοῦ Κέντρου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Καθ. Ayşe Ayata (Τεχνικὸ Πανεπιστήμιο Μέσης Ἀνατολῆς - ODTÜ/METU, Τουρκία)
Ἐσωτερικὴ πολιτικὴ καὶ πολιτικὰ κόμματα Τουρκίας, Γυναίκα καὶ πολιτική

Καθ. Renee Hirschon (Πανεπιστήμιο τῆς  Ὀξφόρδης, Ἀγγλία)
Κοινωνικὴ ἀνθρωπολογία, Θέματα προσφύγων (μὲ ἔμφαση στὸν Αἰγαιακό χῶρο)

Καθ. Victoria Holbrook (Πανεπιστήμιο Μπιλγκί, Τουρκία)
Ὀθωμανικὸ καὶ περσικὸ Tasavvuf (σουφισμός) καὶ ποίηση

Δρ. Άγις Δ. Κιτσίκης
Ἀστροφυσική

Καθ. καὶ ἀκαδημαϊκὸς Δημήτρης Ν. Κιτσίκης (Πανεπιστήμιο Ὀττάβας, μέλος τῆς Καναδικῆς 'Aκαδημίας)
Γεωπολιτική. Διεθνεῖς σχέσεις. Τουρκικὲς, ἑλληνικὲς καὶ κινεζικὲς σπουδές. Ἰδεολογίες καὶ θρησκεῖες. Ποίηση

Καθ. Lin Ying (Πανεπιστήμιο Zhongshan, Κίνα)
Βυζαντινοκινεζικὲς σχέσεις, Τοῦρκοι καὶ νομᾶδες

Καθ. Γεώργιος Δ. Μεταλλινός (Θεολογικὴ Σχολὴ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)
Ῥωμηοσύνη καὶ Ὀρθόδοξη θεολογία. Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας.

Καθ. İlber Ortaylı (Διευθυντὴς ὀθωμανικοῦ αὐτοκρατορικοῦ  ἀνακτόρου Topkapı, Πανεπιστήμιο Γαλατασαράϊ, Τουρκία)
Ὀθωμανικὴ καὶ τουρκικὴ Ἱστορία

Δρ. Χρῆστος Χ. Ῥέτουλας
Χριστιανικὴ καὶ ἰσλαμικὴ  Ῥωμαιοσύνη καὶ θρησκευτικότητα, Διεθνεῖς Σχέσεις καὶ ἀσφάλεια

Καθ. Γεώργιος Ἰ. Στασινόπουλος (Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο)
Ἠλεκτρολόγος μηχανικὸς καὶ πληροφορική


ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τριμηνιαῖο περιοδικὸ Γεωπολιτικῆς τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη
English Version  |  Ἑλληνικὴ Ἔκδοση